تعامل خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد/ تاکید رئیس جمهور استفاده از نیروهای کارآمد است

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تاکنون تعامل خوبی بین دولت و مجلس وجود داشته است که در این زمینه تلاش بیشتری داشته و از تجربیات مختلف استفاده کنیم.
sources news post: yjc.news